Karbon i balanse med ombruk av tre

Din trefaglige ekspert på ombruk

Karbon i balanse

I naturens eget kretsløp, fotosyntesen, inngår karbon og gir en naturlig balanse mellom fangst, lagring og utslipp.  ​FN’s rapport fra august 2021 melder at vi mest sannsynlig at vi ikke når målene i Parisavtalen. OMTRE AS har løsninger som bidrar i kampen mot klimaendringene. Ved å redusere ubalansen er det fortsatt en mulighet for å nå målet.

Wooden Hut

Ombruk av tre

En av de største uutnyttede kildene i treindustrien er trevirke fra bygg som rives, og overskudd fra annen virksomhet. Dette returtrevirket brukes i dag primært til oppvarming også det som eksporteres. Låsing av karbon i tre reduserer utslippene til atmosfæren. OMTRE vil bygge fremtiden ved å bevare trevirket i verdikjeden så lenge som mulig. Dette gjør vi med riktig ombruk av tre. OMTRE har tatt tak i Norske låver. Vi har 10 000 låver tilpasset hest og kjerre, OMTRE bidrar med ombygging så traktoren kommer inn.

Sirkulærøkonomi

Verdens naturressurser er under økt press. Det er derfor avgjørende for klimaet, naturen og miljøet at ressursene brukes langt mer effektivt, slik at vi reduserer behovet for å ta ut nye ressurser.

I en sirkulær økonomi må produktene vare så lenge som mulig, repareres, oppgraderes og i større grad brukes om igjen. Når produktene ikke kan brukes om igjen, kan avfallet materialgjenvinnes og brukes som råvarer i ny produksjon. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt.

Omstillingen til sirkulær økonomi innebærer endringer i design (design for sirkulær økonomi), produksjon, valg av produksjonsmetoder og forbruksmønster

Hentet fra https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/sirkular-okonomi/

"OMTRE har løsninger som monner i kampen mot klimaendringene"

VÅRE PROSJEKTER

SAMARBEIDSPARTNERE

 
  • LinkedIn